Kosten van wonen te hoog? Betalingsproblemen?

U heeft betalingsproblemen, of dat gaat zeker gebeuren. De kosten van het wonen (woonlasten) zijn te hoog vergeleken met uw inkomen. Er is geen andere mogelijkheid om de woonlasten te betalen. Het probleem is bijvoorbeeld ontstaan omdat het inkomen ineens omlaag gaat of bij een echtscheiding of stoppen van het samenwonen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘woonlasten’.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘woonlasten’?

 • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
 • U woont nu zelfstandig en moet nu nodig met uw kinderen (tot 23 jaar) naar een andere zelfstandige woning verhuizen.
 • U heeft van de gemeente een verhuisverplichting gekregen in combinatie met woonkostentoeslag of u houdt na aftrek van uw woonlasten te weinig inkomen over. Met te weinig inkomen bedoelen we dat wat u minimaal nodig heeft om te kunnen leven. Dat is per inkomen en huishoudgrootte bepaald door berekeningen te maken op basis van gegevens van het Nibud en het woononderzoek ‘Armoede in kaart’.
 • U heeft geen recht op huurtoeslag als u nu een woning huurt.
 • Komt één kind of meerdere kinderen bij u wonen na de scheiding? Alleen de ouder die de zorg heeft over de kinderen kan urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij de ouder die de urgentie kan aanvragen.

Hoe ‘woonlasten’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘woonlasten’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘woonlasten’ krijgt. SUWR maakt een woonlastenberekening van uw situatie.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie Woonlasten?

 • Identiteitsbewijs (huishouden);
 • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
 • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
 • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).

Daarnaast heeft u de volgende documenten nodig. Kies of u een woning huurt of een koopwoning heeft.

U heeft een huurhuis

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen;
 • recente huurspecificatie;
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf en de leverancier van het drinkwater;
 • overzicht gemeentelijke heffingen (rioolrecht, reinigingsrechten);
 • overzicht regionale heffingen (watersysteemheffing, zuiveringsheffing);
 • besluit Huurtoeslag van de Belastingdienst (indien van toepassing);
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Wet werk en bijstand’ over toekenning woon- kostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing);
 • bij echtscheiding een ontvangstbewijs van de Rechtbank met zaaknummer en verzoekschrift inzake echtscheiding;
 • bij beëindiging samenwoning officiële bewijsstukken (beëindiging samenlevingscontract) door beide partijen ondertekend;
 • zowel echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken wie de (alleen)zorg krijgt voor een kind of kinderen tot 23 jaar. Bij een minderjarige kind of minderjarige kinderen, wordt dit vastgesteld in het Ouderschapsplan. Kinderen tot 23 jaar moeten het hoofdverblijf krijgen bij één van de ouders;
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

U heeft een koophuis

 • loonstaten van de afgelopen drie maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen;
 • overzicht maandelijkse hypotheeklasten;
 • recente eindafrekening van het energiebedrijf en de leverancier van het drinkwater;
 • bijdrage erfpachtcanon;
 • overzicht gemeentelijke heffingen (rioolrecht, onroerend zaakbelasting, reinigingsrechten);
 • overzicht regionale heffingen (watersysteemheffing, watersysteem gebouwd, zuiveringsheffing);
 • bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing);
 • besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de ‘Wet werk en bijstand’ over toekenning woon- kostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing);
 • opstalverzekering;
 • aflossing hypotheek;
 • bij echtscheiding een ontvangstbewijs van de Rechtbank met zaaknummer en verzoekschrift inzake echt- scheiding;
 • bij beëindiging samenwoning officiële bewijsstukken (beëindiging samenlevingscontract) door beide partijen ondertekend;
 • zowel echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit bewijsstukken blijken wie de (alleen)zorg krijgt voor een kind of kinderen tot 23 jaar. Bij een minderjarige kind of minderjarige kinderen, wordt dit vastgesteld in het Ouderschapsplan. Kinderen tot 23 jaar moeten het hoofdverblijf krijgen bij één van de ouders;
 • verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.